Plan voetbalveld Terhole
9 mei 2019

Aanleiding
Na jarenlang een ontmoetingsplaats voor jong en oud te zijn geweest is afgelopen jaar
een einde gekomen aan de activiteiten van VV Terhole op de locatie aan de Molenhoek.
Dit is allereerst ontzettend jammer. Tegelijkertijd biedt het ook weer nieuwe kansen
voor andere manieren van plezier en ontspanning in en rond ons dorp.

Het voormalige voetbalveld is gelegen in het buurtschap Molenhoek. Vlak bij de kern
Terhole. In de kern zelf zijn wij al jarenlang, stap voor stap, bezig met het organiseren
van activiteiten en voorzieningen voor een brede doelgroep. Dit zorgt ervoor dat wij als
Terhole, ondanks het verdwijnen van steeds meer voorzieningen (er is geen basisschool
meer) toch een dorp zijn waar prettig wordt gewoond en waar de sociale samenhang
prima op orde is.

De locatie van het voetbalveld is een mogelijkheid om hier nog meer in te kunnen
ondernemen. Op het voetbalveld kwamen van oudsher verschillende mensen, van jong
tot oud, samen om buiten te zijn en actief bezig te zijn of juist te ontspannen. Dat waren
uiteraard niet alleen mensen uit Terhole zelf. Juist ook het ontvangen van andere clubs
hoort bij een voetbalclub. Zelfs toen VV Terhole zelf al was gestopt werd ons veld nog
gebruikt door andere clubs om tijdelijk te trainen of een wedstrijd te spelen.

Doelstelling
Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio. Hoe dan ook, omstandigheden veranderen en wij
moeten daarmee mee veranderen. Het voetbalveld ligt op een mooie locatie net even
buiten ons dorp. Het voetbalveld ligt aan een fietsroute. Daarnaast passeren velen het
veld al rennend of wandelend. Het lijkt ons mooi het voetbalveld een maatschappelijke
functie te laten houden. Een plek waar kan worden uitgerust. En waar we kunnen
ontspannen of juist samenkomen om gezamenlijk of even rustig alleen te kunnen
genieten. Dit geldt voor de inwoners van ons dorp zelf of voor de vele fietsers en
wandelaars die daar passeren. En ook anderen kunnen gebruik maken van de
mogelijkheden die het nieuwe terrein ons straks biedt. Opnieuw is de plek dus geschikt
voor jong en oud, voor inwoners en voor andere gebruikers, waarmee het haar sociaal-
maatschappelijke functie blijft houden, zij het in andere, bredere vorm.

Wat

Huidige situatie:

Nieuwe situatie:


Graag willen we het voetbalveld, stap voor stap, opnieuw inrichten. We denken aan de
volgende onderdelen:
Wandelpad
Theateropstelling (dijkje / wal) met verdiept deel om onder water te kunnen zetten
in de winter en voorstellingsmogelijkheden in de zomer.
Weide voor dieren (bijvoorbeeld paarden en schapen)
Hoogstam fruitbomen / heemtuin (onderhoudsvrij)
Bloemenweide / bloemensingel
Uiteraard een trapveldje
Omheind hondenspeelterrein
Picknickgelegenheid
Infobord fietsers en wandelaars
Fietsknooppunt
Speelgelegenheid voor kinderen


Doelgroepen
Het terrein wordt beschikbaar voor een zo breed mogelijke doelgroep. Jong en oud,
omwonenden, dorpsgenoten en passanten. Door ook een theatervoorstelling te creëren
kan dit nog worden verbreed.


Hoe?
De plannen zijn al pratend ontstaan en inmiddels zijn er behoorlijk wat inwoners
betrokken en geïnteresseerd om mee te denken en mee te werken. In samenwerking
met Stichting Terhole Breed Actief  en de Dorpsraad Terhole is een brainstormavond in
de kantine georganiseerd in april. Deze avond is aangekondigd in de PZC / BN de Stem.
Tijdens deze avond (die zeer goed was bezocht) zijn de wensen en plannen van
dorpsgenoten geïnventariseerd. Op een tweede avond twee weken later zijn de plannen
samen bekeken op haalbaarheid en is besloten een plan van aanpak te ontwikkelen.
Daar is onder andere uitgekomen:
We gaan meerdere mogelijkheden verkennen: het creëren van diverse
maatschappelijke functies op het terrein met twee opties. 1: Met behoud van het
kantinegebouw 2: Zonder behoud van het kantinegebouw.
Een kostenraming van alle mogelijke onderdelen.
Technische mogelijkheden voor de herinrichting van het terrein.
Benaderen van alle in het dorp actieve verenigingen. Alle verenigingen hebben
inmiddels aangegeven achter de plannen te staan. Ook kunnen we van een aantal
verenigingen een bijdrage verwachten.
Verkennen mogelijke samenwerking met de gemeente Hulst.
Verkennen en benaderen mogelijke subsidiemogelijkheden (Stimuleringsfonds
Rabobank, Oranje Fonds enz).


Onderhoud
Aangezien het grootste gedeelte van het terrein uit gras bestaat kan beweiding door
paarden en schapen deels in het onderhoud voorzien. De omloop rond het veld (de
ruimte tussen de bebossing en de omheining) zal worden ingezet als bloemensingel. Het
onderhoud hiervan wordt opgenomen door Stichting landschapsbeheer Zeeland.
Mogelijk kunnen we daarnaast gebruik maken van de grasmaaier die voor de
dorpsraden door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de rest van het terrein.

De gebouwen
Een groot voordeel van deze locatie is dat er infrastructuur aanwezig is. Water en stroom
zijn aanwezig. Kleedlokalen, toiletten en uiteraard een kantine. Een deel van de plannen
betreft het voetbalterrein zelf. Maar momenteel worden de mogelijkheden van het
gebruik van de opstallen verkend. Opties als het plaatsen van zonnepanelen op het dak
van de gebouwen zijn inmiddels verkend. Voor een postcoderoos project is het dak te
klein.
De kantine wordt op dit moment nog gebruikt door de band Back to Coda die daar
wekelijks repeteren. Dergelijke voorzieningen willen we proberen zoveel mogelijk te
behouden.
Inmiddels zijn mogelijke samenwerkingspartners benaderd (er zijn gesprekken gevoerd
met partijen als: Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Tragel Zorg, Zorgboerderij
Binnenste Buiten, Zeeuwse Gronden, ‘t Huus, de Groenen Of, Leger des Heils, Hulst voor
Elkaar). We verkennen momenteel de mogelijkheden van een combinatie met een
dagbestedingslocatie. Ook worden mogelijke geïnteresseerde horeca partners benaderd.
Op korte termijn volgen afspraken met enkele partijen.


Activiteiten
Het terrein leent zich straks voor een veelheid aan mogelijke activiteiten zoals een
festival, (openlucht)voorstellingen, film, enzovoort.


Waar en wanneer
We verwachten te starten met de realisering in het najaar van 2019. We hanteren hierbij
een realistisch perspectief. We verwachten het plan in het voorjaar van 2020 te kunnen
openen. De plannen worden stap voor stap gerealiseerd maar hebben een insteek voor
de lange termijn. Uiteraard kan samenwerking met mogelijke andere partners de
plannen positief beïnvloeden. 


Begroting
De (voorlopig) opgestelde begroting beloopt een bedrag van ca. Euro 12.500,=


Publiciteit
Zowel de oproep om mee te denken als een verslag van de eerste brainstormavond zijn
inmiddels in de PZC / BN de Stem verschenen. Binnenkort wordt er weer een persbericht
uitgebracht over de stand van zaken. Aan de inrichting en de uiteindelijke opening
zullen we zeker aandacht besteden.


Namens:
Dorpsraad Terhole en
Stichting Terhole Breed Actief
(de Stichting heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van Terhole door het
organiseren van activiteiten en het in stand houden en aanbrengen van voorzieningen)